سنجه های کلیدی عملکرد (KPI)چه هستند؟ و چگونه باید آن ها را تعیین کرد؟ قسمت اول

سنجه های کلیدی عملکرد (KPI)چه هستند؟ و چگونه باید آن ها را تعیین کرد؟ قسمت اول
سنجه ی کلیدی عملکرد مفهومی است که در سال های اخیر بسیار شنیده شده است....