خودشکوفایی و کارآفرینی

خودشکوفایی و کارآفرینی
کارآفرینی فرآیندی خلاقانه و متعهدانه است که در آن فرصتهای جدید به کارگ...