نوآوردگاه فینتک مرکز نوآوری آی‏‌فینک برگزار شد

نوآوردگاه فینتک مرکز نوآوری آی‏‌فینک برگزار شد
نهم و دهم دی‌ماه 1400 مرکز نوآوری آ‌ی‌فینک میزبان 16 تیم حوزه فینتک از...