جستارهایی در باب نئوبانک

جستارهایی در باب نئوبانک
ماجرای این روزهای نئوبانک توی ایران بیشتر از هر چیزی منو یاد داستان اک...