چگونه ارزش نوآوری را به درستی حساب کنید؟

چگونه ارزش نوآوری را به درستی حساب کنید؟
ما به روشی نیاز داریم تا بتواند ارزش نوآوری را به درستی حساب کند.