باید بپذیریم که توسعه صادرات یک علم است

کسب و کار و تجارت بین الملل مانند نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی یک موضوع...