نگاهی به حوزه فینتک در عراق

نگاهی به حوزه فینتک در عراق
حوزه فینتک (Fintech)، از حوزه‌های نو در عراق است که با توجه به میانگین...