راهبرد هم آوا درسال جهش تولید

راهبرد هم آوا درسال جهش تولید
?شعارِ سال 1399 با عنوانِ «سال جهش تولید» نیازمند توجه ویژه از سوی هم...