تاثیرگذاری اجتماعی یا SOCIAL IMPACT

تاثیرگذاری اجتماعی یا SOCIAL IMPACT
بر اساس نسخه‌ی به‌روز شده‌ی هرم نیازهای انسان، که مازلو، بعدها، ارائه...