چرا شرکت های بزرگ برنامه شتابدهی استارتاپ ها را راه اندازی می کنند؟

چرا شرکت های بزرگ برنامه شتابدهی استارتاپ ها را راه اندازی می کنند؟
با افزایش تعداد شتابدهنده های شرکتی و سازمانی در کشور،‌ این پرسش به ذه...