بوم مدل کسب و کار جدید: چارچوب جامع چرخه تولید محصول

بوم مدل کسب و کار جدید: چارچوب جامع چرخه تولید محصول
این بوم جدید چهار گام اعتبارسنجی و اثبات را که یک ایده برای تبدیل شدن...