نوآوری به سبک ادیسون: چگونه او در شش صنعت مختلف پیشرو شد؟

نوآوری به سبک ادیسون: چگونه او در شش صنعت مختلف پیشرو شد؟
ادیسون در ۶ صنعت نوآوری های بزرگی ایجاد و پیشگام شد. از درون این صنایع...