مجموعه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و نمونه‌سازی سریع هم‌آوا افتتاح شد

مجموعه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و نمونه‌سازی سریع هم‌آوا افتتاح شد
یکی از نیازهای روزمره کارآفرینان و فناوران دسترسی به آزمایشگاه های منا...